Tanečný odbor

Charakteristika tanečného odboru:

 

Prípravné štúdium

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.

Prípravné štúdium môže trvať dva roky a to Prípravné štúdium I. je určené pre žiakov materských škôl predškolského veku, ktorí po jeho absolvovaní postupujú do Prípravného štúdia II. PŠII. je zároveň určené aj pre žiakov, ktorí nenavštevovali PŠI, ale sú žiakmi prvého ročníka základnej školy a chcú sa tanečne vzdelávať.

 


Prvý stupeň základného štúdia tanečného odboru ZUŠ

Cieľom vyučovacieho procesu na 1. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.

Primárne umelecké vzdelávanie


Tanečného vzdelávania v ZUŠ prebieha od 1. ročníka po 4. ročník. Trvá 4 roky a  žiaci sa naučia základné prvky ľudového tanca bez bližšieho regionálneho začlenenia a zároveň sa oboznámia s jednoduchými prvkami klasického a moderného tanca.
Cielom prvej etapy tanečného vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripravovať žiaka na druhú etapu základného tanečného vzdelávania.

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie


tanečného vzdelávania prebieha od 1. po 4 ročník, trvá tiež 4 roky ako primárne umelecké vzdelávanie. Obsahuje základy tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca, džezového tanca.
Cielom nižšieho sekundárneho vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa tanečného odboru buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch ľudového, moderného či scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ.

V priebehu štúdia sa vykryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu v oblasti tanečného umenia. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na konzervatórium.