Pedagogický zbor

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

riaditeľka školy

 

Mgr. art. Zuzana Dindešová

zástupca riaditeľky školy

cimbal, keyboard, klavír, HN, korepetície TO

 

Hudobný odbor

Roman Berky, DiS.art.

husle, viola, kontrabas

Mgr. Ľudmila Farbiaková

akordeón, hudobná náuka 1., 2., 3.r./2B v Očovej a na elokovanom pracovisku Vígľaš

Mgr. Monika Holíková

spev elokované pracovisko Vígľaš

Mgr. art. Lenka Bernátová 

husle

Igor Krajči, DiS.art.

gitara

Mgr. art. Eva Lucká

spev

Slavomír Melicherčík - dlhodobá PN

korepetítor tanečného odboru, hra na heligónke, kontrabase

Dominik Jaraba - zastupovanie počas PN

hra na heligónke

Mgr. art. Miroslav Poprádi

saxofón, flauta, klarinet

Mgr. art. Sylvia Poprádiová - materská dovolenka

spev

Mgr. art. Ivana Kurtulíková - zastupovanie počas MD

spev

Martin Spodniak

gitara Očová a elokované pracovisko Lieskovec, Vígľaš

Lidziya Trafimchyk

klavír

Mgr. Andrea Ľalíková, Dis. art.

klavír, korepetície - elokované pracovisko Vígľaš

Róbert Kanda

korepetície TO

Mgr. Miroslava Špiláková

korepetície HO

Mgr. Michal Brodniansky, PhD. - zastupovanie počas PN

ľudová hudba

 

Tanečný odbor

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava el. pracovisko Lieskovec, 

Mgr. Lenka Farkašová, DiS.art. 

moderný tanec, kreatívny tanec, klasický tanec, tanečná prax

Jaroslav Uhrin

tanečná príprava, ľudový tanec, tanečná prax

 

Výtvarný odbor

Mgr. art. Andrea Vicianová - materská dovolenka

Veronika Malatincová - zastupovanie počas MD

 

 

Ekonomicko-hospodársky úsek

Ing. Ingrid Poničanová

hospodárka školy

 

Martina Hrnčiarová

upratovačka