Voľné pracovné miesta

 

Základná umelecká škola, Ul. SNP 112, Očová, príjme do pracovného pomeru samostatného a spoľahlivého

učiteľa hudobného odboru v predmete hra na husliach

 

učiteľa tanečného odboru klasický a moderný tanec.

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium s absolutóriom, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v požadovanom odbore.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis, doklad o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších  predpisov)

Platové náležitosti: podľa zákona 553/2003 Z.z.

Žiadosti posielať: do 20.augusta 2018

Nástup: od 01.09.2018

Kontakt: 045/53 49 525, 0918/378 407

Email: zusocova@gmail.com