Talentové skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ul. SNP 112 Očová vypisuje

v zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z.z.

Prijímacie skúšky a zápis

pre žiakov predškolského veku, žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a študentov stredných škôl

10.06.2019         elokované pracovisko ZŠ vo Vígľaši

od 13.00-17.00 h v priestoroch ZUŠ pod jedálňou

do výtvarného a hudobného odboru - predmety hra na klavíri, akordeóne, husliach, viole, cimbale, spev a ľudové nástroje hra na heligónke.

 

11.06.2019          ZUŠ v Očovej

od 14.00-17.30 h

do tanečného, výtvarného a hudobného odboru - predmety hra na klavíri, gitare, husliach, viole, cimbale, flaute, klarinete, saxofóne, spev a ľudové nástroje hra na heligónke.

NOVINKA hra šesťdierkovej píštalke

 

11.06.2019         elokované pracovisko v ZŠ v Lieskovci

od 14.00-17.00 h

do výtvarného, tanečného a hudobného odboru - predmety hra na gitare,

NOVINKA hra na klavíri


 

PRIHLÁŠKY:

Prihlaska.doc (33 kB)
Prihlaska.pdf (118,5 kB)
 

 

Kritéria na prijatie žiaka do základného štúdia pre jednotlivé odbory:


Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, hlasový potenciál

 

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru 
Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

 

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru
Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

 

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.
Do základného štúdia a do štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.

PRIHLÁŠKY:


Prihlaska.doc (33 kB)
Prihlaska.pdf (118,5 kB)
 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všeobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa Dodatku č.4 k VZN č. 38/2016 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová konané dňa 29. 5. 2017, prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba nasledovne:

hudobný odbor -prípravné stúdium    6,00 eur mesačne

hudobný odbor - základné štúdium     6,00 eur mesačne

tanečný odbor - prípravné štúdium      5,00 eur mesačne

tanečný odbor - základné štúdium          5,00 eur mesačne

výtvarný odbor - prípravné štúdium      5,00 eur mesačne

výtvarný odbor - základné štúdium          5,00 eur mesačne

hudobný odbor štúdium pre dospelých do 25 rokov       10,00 eur mesačne

štúdium pre dospelých nad 25 rokov      50,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ      20,00 eur na mesiac