O nás

     Základná umelecká škola v Očovej je ešte mladý stromček, nedávno zasadený, ale zato plný sily a odhodlanosti, aby dokázal prežiť popri stromoch veľkých a starých, ktoré majú svoje korene už hlboko zakorenené v zemi. O to väčšie úsilie vyvíjame, aby sme sa o tento krehký stromček dokázali postarať, ochrániť ho a podporovať jeho  rast svojou usilovnosťou, vierou v to, čo robíme a vzájomnou spoluprácou jednotlivých odborov školy, pedagógov a s pomocou obce a rodiny.

     To sú tie potrebné kvality, ktoré nášmu stromčeku – našej Základnej umeleckej škole v Očovej dodajú živiny a ona bude rásť, rozvíjať sa a prinášať rok čo rok viac ovocia v podobe malých umelcov, ktorí nielen umenie milujú ale ho aj sami dokážu vytvárať.

 

     V súčasnosti pôsobí Základná umelecká škola nielen priamo v  Očovej, kde sídli v priestoroch kultúrneho domu, ale tiež  v obci Lieskovec a  v Základnej škole v obci Vígľaš.  Podchytenie nadaných detí už v materských školách patrí k prioritám školy, ale radi a s nadšením  u nás privítame nielen školopovinné deti ale i stredoškolskú mládež či dospelých. Našim cieľom a poslaním je udržiavať a rozvíjať kultúru v našej obci a okolí a z našich žiakov  prostredníctvom hudby, spevu, tanca či divadla vychovať mladých vnímavých ľudí. 

Chceme vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti. Prostredníctvom medzipredmetovej a medziodborovej spolupráce, založením komorných zoskupení, či tvorbou polysynkretických útvarov chceme dosiahnuť toho, aby sa žiak naučil pracovať nielen samostatne, ale hlavne v kolektíve. Tým sa základná umelecká škola stane  miestom, v ktorej poskytneme nášmu žiakovi  umelecké vzdelanie, lásku k umeniu, poznanie krásy a priestor pre tvorivú prácu. Chceme, aby našim žiakom neboli kultúra a umenie  ľahostajné a dokázali sa aj sami podieľať na kultúrnom živote v obci.

Preto je našou víziou

Základná umelecká škola v Očovej, škola, v ktorej si každý nájde svoje miesto”

 

 

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu spolu   279   žiakov podľa výkazu 24-01 k 15.09. 2018

V hudobnom odbore 126   žiakov

V tanečnom odbore 91  žiakov

Vo výtvarnom odobore 62  žiakov

 

Elokované pracovisko ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši

hudobný odbor  žiakov 29 žiakov

výtvarný odobr  žiakov 14 žiakov

 

Elokované pracovisko v Lieskovci

hudobný odbor  žiakov 7 žiakov

výtvarný odbor 15 žiakov

tanečný odbor 30 žiakov

 

Poplatky za štúdium v školskom roku 2018/2019

Hudobný odbor - prípravné štúdium          6,00 eur na mesiac

Hudobný odbor - základné štúdium           6,00 eur na mesiac

Hudobný odbor štúdium pre dospelých do 25 rokov            10,00 eur na mesiac

Tanečný odbor - prípravné štúdium          5,00 eur na mesiac

Tanečný odbor - základné štúdium              5,00 eur na mesiac

Výtvarný odbor                                       5,00 eur na mesiac

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov - všetky odbory   50,00 eur na mesiac