História

    

     Prvá zmienka o Základnej umeleckej škole v Očovej je z 1. septembra 1995. Iniciátorom založenia ZUŠ a aj prvým riaditeľom bol Anton Budinský. Škola hneď od svojho vzniku pôsobila nielen priamo v obci Očová, ale súbežne otvárala brány poznania aj žiakom v obciach Zvolenská Slatina a Vígľaši. Na škole boli spočiatku založené len tri umelecké odbory -  hudobný, tanečný a výtvarný, ktoré fungovali vo všetkých troch obciach a spolu navštevovalo ZUŠ asi stovka žiakov.
 Po vzniku nového okresu Detva v roku 1996 pripadla obec Vígľaš v novom úzmenosprávnom členení pod mesto Detva a tým aj elokované triedy školy pripadli pod ZUŠ v Detve. V roku 1999 bola Okresným úradom vo Zvolene oficiálne zriadená Základná umelecká škola so sídlom na Ul. SNP 112 v Očovej. V roku 2001 sa stala riaditeľkou pani Anna Szárazová a pod jej taktovkou sa rozšíril aj počet odborov z troch na štyri. Pribudol literárno-dramatický odbor a tak sa ZUŠ v Očovej stala plno-organizovanou školskou inštitúciou. Po jej  odchode do Čiech bola od 01.septembra 2010 do funkcie riaditeľky zvolená PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, ktorá tento post vykonáva dodnes.
V školskom roku 2011/2012 škola obnovila elokované pracovisko v obci Vígľaš a zároveň otvorila novú pobočku v obci Lieskovec. Po vydaní nového zákona v roku 2013 a príchode Súkromenj ZUŠ a CVČ škola musela ukončiť pôsobenie v obci Zvolenská Slatina z dôvodu nedostatočných priestorových podmienok.  V školskom  roku 2012/2013 zanikol z dôvodu nedostatku žiakov  Literárno-dramtický odbor. V súčastnosti škola sídli v zrekonštuovaných priestoroch Kultúrneho domu v Očovej a v Základných školách v obciach Lieskovec a Vígľaš.
Dôležitú úlohu v celej histórii školy  zohrali a zohrávajú všetci zamestnanci, ktorí položili základy a formovali a formujú  jej úroveň. Aj napriek niekoľkým zmenám a nepriaznivým vplyvom si počas svojej 20 ročnej existencie dokázala udržať svoju  kvalitatívnu, tak aj kvantitatívnu úroveň a svojim vzdelávacím programom dokáže  osloviť viac ako 250 žiakov, pod vedením 18 členného pedagogického zboru.
Množstvom a kvalitou svojich prezentačných vystúpení stále dokazuje, že jej patrí pevné miesto v oblasti kultúrneho a spoločenského života nielen v obci Očová ale tiež na elokovaných pracoviskách  v obciach  Vígľaš a Lieskovec. 
Podchytenie nadaných detí už v materských školách patrí k prioritám školy, ale radi a s nadšením  u nás privítame nielen školopovinné deti, ale i stredoškolskú mládež či dospelých. Našim cieľom a poslaním je udržiavať a rozvíjať kultúru v našej obci a okolí a z našich žiakov prostredníctvom hudby, spevu, tanca vychovať mladých vnímavých a kreatívnych ľudí, ktorým kultúra a umenie nebudú ľahostajné.