Poplatky za štúdium

Podľa Všeobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa Dodatku č.4 k VZN č. 38/2016 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová konaného dňa 29. 5. 2017, prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba nasledovne: 

 

Poplatky za štúdium v školskom roku 2017/2018

Hudobný odbor - prípravné štúdium          6,00 eur na mesiac

Hudobný odbor - základné štúdium           6,00 eur na mesiac

Hudobný odbor štúdium pre dospelých do 25 rokov            10,00 eur na mesiac

Tanečný odbor - prípravné štúdium          5,00 eur na mesiac

Tanečný odbor - základné štúdium              5,00 eur na mesiac

Výtvarný odbor                                       5,00 eur na mesiac

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov - všetky odbory   50,00 eur na mesiac