Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť rozširovať a zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky hudobných nástrojov: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na akordeóne, hra na flaute, hra na saxofóne, hra na klarinete, hra na cimbale, hra na husliach, hra na heligónke a hra na kontrabase. Žiaci získavajú individuálnym štúdiom hry na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Povinným predmetom, ktorý dopĺňa praktickú podobu predmetu, je hudobná náuka. Usilovní a cieľavedomí žiaci sa zúčastňujú na súťažiach a prehliadkach. Možnosti na prezentáciu majú žiaci na rôznych druhoch koncertov a podujatiach školy. V hudobnom odbore sú zaradení žiaci od predškolského veku až po dospelých.

            Od šk. roku 2013/2014 majú žiaci možnosť navštevovať aj predmet hra na heligónke a prepájať teóriu s praxou aj v ľudovej hudbe na elokovanom pracovisku vo Vígľaši. V súčasnej dobe má naša škola ľudovú hudbu nielen vo Vígľaši, ale aj v Očovej.
            Žiaci hudobného odboru sa pravidelne zapájajú nielen do života školy, ale aj do života obce formou spoločných koncertov a vystúpení, ktoré škola a obec pravidelne organizujú. Medzi nosné kultúrno-spoločenské aktivity patrí polročný a záverečný koncert, interné koncerty, koncert ku Dňu matiek, Strašidelný mlyn, Vítanie jari, vianočné koncerty, Novoročné zvítanie, Lesnícke dni, vystúpenia pre domovy dôchodcov, základné školy a materské školy.

            Okrem toho sa žiaci hudobného odboru pravidelne zúčastňujú na oblastných súťažiach (Zlatá struna), celoslovenských súťažiach (Slávik Slovenska, Súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne, Talent Revúca, a iné) a medzinárodných súťažiach (Iuventus Canti).