Elokované pracovisko Vígľaš

 

V  školskom roku 2017-2018 sa vyučuje na elokovanom pracovisku vo Vígľaši
                Výtvarný odbor

               

                Hudobný odbor     - spev

                                                - husle

                                                        klavír

                                                   - akordeón

                                                - cimbal

                    

Hudobný odbor:

Mgr. art. Zuzana Dindešová - hra na cimbale, hudobná náuka

Mgr. Ľudmila Farbiaková - hra na akordeóne, klavíri, hudobná náuka ( 1.+2.r/2. časti)

Mgr.art. Lenka Bernátová - hra na husliach

Mgr. Monika Holíková - spev

Mgr. Andrea Ľalíková, Dis. Art. - klavír, korepetície spev a husle

 

Výtvarný odbor:

Veronika Malatincová

 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa  VZN  Obecného zastupiteľstva obce Očová, prispieva zákonný zástupca žiaka  nasledovne

hudobný odbor 6,00 eur mesačne

výtvarný odbor 5,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac