Elokované pracovisko Vígľaš

 

V  školskom roku 2018/2019 sa vyučuje na elokovanom pracovisku vo Vígľaši
                Výtvarný odbor

               

                Hudobný odbor     - spev

                                              - husle

                                                         klavír

                                                  - akordeón

                                              - cimbal

                    

Hudobný odbor:

Mgr. art. Zuzana Dindešová - hra na cimbale na MD

Tomáš Sokulsky - hra na cimbale, zastupovanie počas MD,

Mgr. Ľudmila Farbiaková - hra na akordeóne, klavíri, hudobná náuka 

Roman Berky, DiS. art. - hra na husliach, Ľudová hudba

Mgr. Monika Holíková - spev

Mgr. Andrea Ľalíková, Dis. Art. - klavír, korepetície spev a husle

Dominik Jaraba - hra na heligónke

Výtvarný odbor:

Mgr. Lucia Gondášová

 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa  VZN  Obecného zastupiteľstva obce Očová, prispieva zákonný zástupca žiaka  nasledovne

hudobný odbor 6,00 eur mesačne

výtvarný odbor 5,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac