Elokované pracovisko Lieskovec

 

V školskom roku 2017/2018 sa na elokovanom pracovisku v Lieskovci vyučuje

 

Tanečný odbor - PŠ I., 1., 2., 5. a 6.  roč,

Výtvarný odbor

Hudobný odbor - gitara

 

Tanečný odbor:

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová PŠ I.

korepetície: Slavomír Melicherčík

Jaroslav Uhrin, Dis.art. 1.,2., 5., 6.r.

korepetície: Róbert Kanda,

Hudobný odbor:

Martin Spodniak, DiS. art. - hra na gitare, hudobná náuka

Výtvarný odbor:

Veronika Malatincová

 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová, prispieva zákonný zástupca žiaka nasledovne

hudobný odbor 6,00 eur mesačne

tanečný odbor  5,00 eur mesačne

výtvarný odbor 5,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac