Elokované pracovisko Vígľaš

 

V  školskom roku 2016-2017 sa vyučuje na elokovanom pracovisku vo Vígľaši
                Tanečný odbor - PŠ II., 1., 2., 3., 4. ročník a 1. 2.r./2. časti  
                  Výtvarný odbor

               

                Hudobný odbor     - spev

                                                - husle

                                                        klavír

                                                   - akordeón

                                                - cimbal

                    

Tanečný odbor:

vyučujúci:

Mgr. art. Veronika Horváthová - ľudový tanec, tanečná prax,súborová práca

korepetície: Slavomír Melicherčík

Mgr. Lenka Chamulová- moderný tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

 

Hudobný odbor:

Mgr. art. Zuzana Dindešová - hra na cimbale

Mgr. Ľudmila Farbiaková - hra na akordeóne, hudobná náuka (3., 4., ročník, 1.+2.r/2. časti)

Mgr.art. Lenka Jančová - hra na husliach

Mgr. Monika Holíková - spev

Mgr. Andrea Ľalíková, Dis. Art. - klavír, korepetície spev

Kristína Luptáková - klavír, hudobná náuka (PŠ II., 1., 2. ročník)

 

Výtvarný odbor:

Mgr. Miroslava Havranová

 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa Dodatku č.1 k VZN č. 38/2016 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová konané dňa 30. 5. 2016, prispieva zákonný zástupca žiaka  nasledovne

hudobný odbor 5,00 eur mesačne

tanečný odbor  3,00 eur mesačne

výtvarný odbor 3,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac