Elokované pracovisko Lieskovec

 

V školskom roku 2015/2016 sa na elokovanom pracovisku v Lieskovci vyučuje

 

Tanečný odbor - PŠ I., 1. roč, 2. roč. a 3.roč.

Výtvarný odbor

Hudobný odbor - gitara

 

Tanečný odbor:

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová (PŠ I., 1., 2. ročník)

korepetície: Katarína Bartková

Hudobný odbor:

Martin Spodniak - hra na gitare, hudobná náuka

Výtvarný odbor:

Mgr. Miroslava Havranová

 

Príspevok na štúdium:

Podľa Všobecno záväzného nariadenia obce Očová o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole podľa Dodatku č.1 k VZN č. 38/2016 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová konané dňa 30. 5. 2016, prispieva zákonný zástupca žiaka nasledovne

hudobný odbor 5,00 eur mesačne

tanečný odbor  3,00 eur mesačne

výtvarný odbor 3,00 eur mesačne

Žiaci, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre zápočet žiaka pre normatívne financovanie inej ZUŠ  20,00 eur na mesiac