Literárno-dramatický odbor

 

Literárno dramatický odbor je odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti či písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život, práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Rovnako tiež odbor pomáha odhaľovať a rozvíjať danosti, vlohy a talent žiakov, ktoré môžu neskôr rozširovať v štúdiu umeleckých a humanitných smerov.

Hlavným obsahom práce je dramatická hra, čo je improvizovaná činnosť, v ktorej dieťa napodobňuje situácie z bežného života. Je založená na medziľudskom kontakte a komunikácii v rôznych situáciách, kedy žiaci navzájom na seba reagujú, riešia vzniknuté situácie a vytvárajú tak deje. Doplňujúcimi predmetmi sú pohybové a rečové hry či hudobno-rytmické technické cvičenia.

 

Naši herci každoročne verejne odpremierujú jednu divadelnú hru, s ktorou sa potom zúčastnujú rôznych prehliadok a vystúpení. Pri účastiach na divadelných prehliadkach naši žiaci dosahujú pod vedením svojej triednej učiteľky Miloty Širokej každoročne vynikajúce výsledky, čo dokazuje aj účasť na Celoslovenskej prehliadke divadelných súborov v Šali pod názvom "Zlatá priadka" v roku 2010. Žiaci tohto odboru získavajú popredné umiestnenia  za svoje herecké výkony na regionálnych, okresných či krajských súťažiach a divadelných prehliadkach.