Hudobný odbor

  

     Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť rozširovať a zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky hudobných nástrojov a podľa schopností predpokladov a záujmu si vyberú predmety: hra na klavíri, keyboarde, gitare, akordeóne, flaute, saxofóne, klarinete, cimbale a husliach.Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Povinným predmetom, ktorý dopĺňa praktickú stránku predmetu je hudobná náuka. Usilovní a cieľavedomí žiaci sa zúčastňujú na súťažiach a prehliadkach.Možnosti na prezentáciou majú žiaci na rôznych druhoch koncertov a podujatiach školy.V hudobnom odbore sú zaradení žiaci od predškolského veku až po dospelých.

    V druhom polroku  šk. roku 2010/2011 vznikol pri škole Zbor v ktorom sa stretáva 15 žiačok štúdia pre dospelých pod vedením dirigentky MgA. Oľgy Budinskej, ktorý sa v šk. roku 2013/2014 osamostatnil a založil si vlastné občianske združenie.

V II.polroku šk. roka 2011/2012 bol skúšobne založený komorný orchester zložený so žiakov základného štúdia hudobného odboru, kotrý hrajú na rôzne hudobné nástroje. Po pozitívnych ohlasoch sme sa rozhodli v šk. roku 2012/2013 podporiť prácu tohto komotrného zoskupenia naplno. Zoskupenie vedie Mgr. art. Miroslav Poprádi, ktorý zároveň pre toto teleso upravuje skladby rôznych žánrov. Popri tomto telese našli svoje miesto aj speváčky z triedy Mgr.art. Sylvie Poprádiovej.

Od šk. roku 2013/2014 majú možnosť žiaci navštevovať aj predmet hra na heligónke a prepájať teóriu s praxou aj v Ľudovej hudbe na elokovanom pracovisku vo Vígľaš pod vedením Mgr. art. Zuzany Dindešovej.